สัปดาที่ 1

วันจันทร์ที่ 2 เดือนพฤศหจิกายน พ.ศ. 2552

เช้า => ตื่นแต่เช้าทำภาระกิจส่วนตัวเส็รจแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนแต่เช้า เข้าพบท่านผู้อำนวยการ รายงานตัวกับท่านผู้อำนวยการ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในเขตพื้นที่ทำความสะอาด ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แพร่เมตรตา รับฟังโอวาสจากท่านผู้อำนวยการ ในเรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ไหม่ 2009 โรคไข้เลือกออก วันสำคัญวันนี้เป็นวัวลอยกระทง ในช่วงบ่ายอาจจะให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ อปุกรณือาจจะไม่พร้องแต่ทางคณะครูจะจัดหามาให้นักเรียน ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แทนครูประจำชั้น

สาย => คณะครูร่วมประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ผู้ว่าราชการคนไหม่ ชือ นายณรงค์ ผลละเอียด
2. ท่าน ผอ.คนใหม่ วาที่ รต.อัมพร มากเพชร
3. การลงโทษนักเรียนว่าด้วยระเบียบการลงโทษ พ.ศ.2547 (ไม่ให้ตีเด็ดขาด)
4. การหลอกลวงทางราชการ
5. พลังเครือข่ายเพื่อถนนปลอดภัย สพท.ขอความร่วมมือในการขับขี่ยานภาหนะอย่างระมัดระวังในจุดเสี่ยงต่างๆ
6. การดำเนินตามโครงการของรัฐบาล
- โครงการเศรษฐกิจสร้างชาติ
- แนอบัติภัยของเด็ก
7. การประเมินครูและพัฒนาครูทั่วประเทศ
8. เกณฑ์การย้ายของครู และ ผอ. (ใหม่)
9. การปฏฺรูปรอบ 2
- 3 D
- 4 ใหม่
10. การแก้ไข้ปัญหานักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น
11. การประเมินผลสัมฤทธ์
- onet ป.6 23 ก.พ.
ป.3

LAS ป.2,ป.5,ม.2 15 ก.พ.
12. การพิทักและคุมครองสิทธิเด็ก
13. การสอดส่องดูแลความปลอดภัย
14. การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ไหม่ 2009
15. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
16. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน
- ในเครือข่ายอำเภอบ้านโป่ง โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะเป็นศูนย์การเรียนรู้
17. สถานการไข้เลือดออก
- ทุกๆวันศุกร์ ดูลูกนําตามแหล่งนำต่างๆ
18. สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน จะต้องสะอาดเรียบร้อย สวยงาม
19. การสร้างข้อมูลสร้างสาระ
- Facebook
20. การลงนามถวายพระพร
21. โครงการปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น
ในเขียนป้ายติดไว้ที่ต้นไม้
ต้นอะไร...................
วันที่ปลูก..................
ชื่อผู้ปลูก...................
ปลูกบ้านเลขที่...............
...........................
22. โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
- โดยใช้วีซีดีของโรงเรียนสงวนหญิงเป็นแนวในการปฏิบัติตาม
23. การใช้งบประมาณในการจักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
1. ทักษะคอม
2. วิชาการ
3. ทัศนะศึกษา
4. ลูกเสือ


บ่าย => ทำกระทงร่วมกับคณะครูและนักเรียน---------------------------------------------------------------

วันอังคาร ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เช้า => ตื่นแต่เช้าทำภาระกิจส่วนตัวเส็รจแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนแต่เช้า ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในเขตพื้นที่ทำความสะอาด ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แพร่เมตรตา ทำตามโครงการโรงเรีนยวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม โดยยึดแนวการปฏิบัติจากโรงเรียนสงวนหญิงเป็นตัวอย่างในการสวดมนต์ ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แทนครูประจำชั้น
สาย => ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 มาช่วยทำความสะอาดห้องคอม

พักกลางวัน => รับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนในหน่วยโรงเรียน และนักเรียน ข้าวไม่ค่อยอร่อยแต่มีเด็กนักเรียนเป็นเพื่อนคุย กินร่วมกันหลายคนก็ดีนะ

บ่าย => ดูแลนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แทนครูประจำชั้น สอนเรื่องวันลอยกระทง ประวัติ การสืบต่อ โดยแบ่งกลุ่มในนัเรียนร่วมกับแสดงความคิดเห็น

เย็น => วันนี้ได้กลับห้องพักเร็วเพราะท่า ผอ. ไม่ได้สั้งงานอะไร และก็ไม่กล้าอยู่เย็นมากนักเพราะที่โรงเรียนไม่มีใครอยู่เลย

.........................................................................................

วันพุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เช้า => ตื่นแต่เช้าทำภาระกิจส่วนตัวเส็รจแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนแต่เช้า ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในเขตพื้นที่ทำความสะอาด ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แพร่เมตรตา ทำตามโครงการโรงเรีนยวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม โดยยึดแนวการปฏิบัติจากโรงเรียนสงวนหญิงเป็นตัวอย่างในการสวดมนต์ ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แทนครูประจำชั้น

สาย =>ท่าน ผอ. สั่งให้ดูแลนักเรียนชั้น ป.3 ไปก่อนจนกว่าที่ครูพละจะย้ายมารับตำแหน่งที่นี
..............................................................................................................
.
วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เช้า => ตื่นแต่เช้าทำภาระกิจส่วนตัวเส็รจแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนแต่เช้า ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในเขตพื้นที่ทำความสะอาด ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แพร่เมตรตา ทำตามโครงการโรงเรีนยวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม โดยยึดแนวการปฏิบัติจากโรงเรียนสงวนหญิงเป็นตัวอย่างในการสวดมนต์ ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แทนครูประจำชั้น
สาย =>ปฎิบัติตามท่าน ผอ. ดูแลนักเรียนชั้น ป.3 ไปก่อนจนกว่าที่ครูพละจะย้ายมารับตำแหน่งที่นี
...............................................................................................................

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เช้า => ตื่นแต่เช้าทำภาระกิจส่วนตัวเส็รจแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนแต่เช้า ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในเขตพื้นที่ทำความสะอาด ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แพร่เมตรตา ทำตามโครงการโรงเรีนยวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม โดยยึดแนวการปฏิบัติจากโรงเรียนสงวนหญิงเป็นตัวอย่างในการสวดมนต์ ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แทนครูประจำชั้น
สาย =>ปฎิบัติตามคำสั้ง ท่าน ผอ. สั่งให้ดูแลนักเรียนชั้น ป.3 ไปก่อนจนกว่าที่ครูพละจะย้ายมารับตำแหน่งที่นี
...............................................................................................................

วันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เตรียมแผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ใบความรู้
ใบงานต่างๆ
จัดทำสื่อที่ใช้นในการสอน
...............................................................................................................

วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

-เตรียมแผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
- เตรียมใบงาน
-เตรียมใบความรู้
-จัดทำสื่อที่ต้องใช้ในการสอน
..............................................................................................................

สัปดาห์ที่ 2

เดือนพฤศจิกายน
สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ประชุมเรื่องการต้อนรับครูใหม่ ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น
บ่าย พิมพ์ตารางสอนให้คณะครู และฝึกซ้อมเด็กที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดเตรียมแผนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
-------------------------------------------------------
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น
สาย ทำงานที่คณะครูว่านให้ช่วย
พักกลางวัน ทานข้าวกับเพื่อนและนักเรียน
บ่าย ดูแลนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 บ่าย 2 สอนวิชาการงานอาชีพ ป.1 คาบสุดท้ายชมรม ICT
-------------------------------------------------------
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น สอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้น ป.3
กลางวัน ทานข้าวร่วมกับเพื่อนและนักเรียน

-------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น ป.3 สอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้น ป.3 เรื่อง Program Microsoft Word

กลางวัน ทานอาหารร่วมกับคณะครูนักเรียน
บ่าย คาบแรกสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 บ่ายคาบ 2 สอนวิชาการงานอาชีพ ป.3 และลูกเสือ
-------------------------------------------------------
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น คาบที่ 2 -3 สอนนักเรียนชั้น ป.1 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ program Paint
พักกลางวัน ทานอาหารร่วมกับคณะครูนักเรียน
บ่าย คาบแรกสอนวิชาสุขศึกษา ป.3 บ่าย 2 สอนสุขศึกษา ป.2 บ่าย 3 ประชุมประจำสัปดาห์ สวดมนต์
-------------------------------------------------------
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
- เตรียมแผนการสอน
- สื่อการสอน
- ใบงานและกิจกรรม
-------------------------------------------------------วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
- เตรียมแผนการสอน
- สื่อการสอน
- ใบงานและกิจกรรม
-------------------------------------------------------

สัปดาห์ที่ 3

เดือนพฤศจิกายน
สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ประชุมเรื่องการต้อนรับครูใหม่ ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น
บ่าย พิมพ์ตารางสอนให้คณะครู และฝึกซ้อมเด็กที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดเตรียมแผนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
-------------------------------------------------------
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น
สาย ทำงานที่คณะครูว่านให้ช่วย
พักกลางวัน ทานข้าวกับเพื่อนและนักเรียน
บ่าย ดูแลนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 บ่าย 2 สอนวิชาการงานอาชีพ ป.1 คาบสุดท้ายชมรม ICT
-------------------------------------------------------

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น สอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้น ป.3
กลางวัน ทานข้าวร่วมกับเพื่อนและนักเรียน

-------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น ป.3 สอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้น ป.3 เรื่อง Program Microsoft Word

กลางวัน ทานอาหารร่วมกับคณะครูนักเรียน
บ่าย คาบแรกสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 บ่ายคาบ 2 สอนวิชาการงานอาชีพ ป.3 และลูกเสือ
-------------------------------------------------------
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น คาบที่ 2 -3 สอนนักเรียนชั้น ป.1 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ program Paint
พักกลางวัน ทานอาหารร่วมกับคณะครูนักเรียน
บ่าย คาบแรกสอนวิชาสุขศึกษา ป.3 บ่าย 2 สอนสุขศึกษา ป.2 บ่าย 3 ประชุมประจำสัปดาห์ สวดมนต์
-------------------------------------------------------
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
สัมมนาครั้งที่ 1
-------------------------------------------------------วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
- เตรียมแผนการสอน
- สื่อการสอน
- ใบงานและกิจกรรม
-------------------------------------------------------

สัปดาห์ที่ 4

เดือนพฤศจิกายน
สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ประชุมเรื่องการต้อนรับครูใหม่ ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น
บ่าย พิมพ์ตารางสอนให้คณะครู และฝึกซ้อมเด็กที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดเตรียมแผนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
-------------------------------------------------------
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น
สาย ทำงานที่คณะครูว่านให้ช่วย
พักกลางวัน ทานข้าวกับเพื่อนและนักเรียน
บ่าย ดูแลนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 บ่าย 2 สอนวิชาการงานอาชีพ ป.1 คาบสุดท้ายชมรม ICT
-------------------------------------------------------

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น สอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้น ป.3
กลางวัน ทานข้าวร่วมกับเพื่อนและนักเรียน

-------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น ป.3 สอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้น ป.3 เรื่อง Program Microsoft Word

กลางวัน ทานอาหารร่วมกับคณะครูนักเรียน
บ่าย คาบแรกสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 บ่ายคาบ 2 สอนวิชาการงานอาชีพ ป.3 และลูกเสือ
-------------------------------------------------------
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เช้า ดูแลการทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ควบคุมการดื่มนมของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ดูแลและควบคุมนักเรียนชั้น ป.3 แทนครูประจำชั้น คาบที่ 2 -3 สอนนักเรียนชั้น ป.1 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ program Paint
พักกลางวัน ทานอาหารร่วมกับคณะครูนักเรียน
บ่าย คาบแรกสอนวิชาสุขศึกษา ป.3 บ่าย 2 สอนสุขศึกษา ป.2 บ่าย 3 ประชุมประจำสัปดาห์ สวดมนต์
-------------------------------------------------------
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
- เตรียมแผนการสอน
- สื่อการสอน
- ใบงานและกิจกรรม
-------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
- เตรียมแผนการสอน
- สื่อการสอน
- ใบงานและกิจกรรม
-------------------------------------------------------
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ